Procés de registre

Aquests són els serveis que t´oferim des de l´Àrea d´ocupació de UVocupació:

   • Agencia de Col.locació / Borsa de Treball.
   • Ofertes i Convocat´ries (Panell).
   • Directori d´Empreses.
   • Fòrums d´Ocupació.
   • Assessorament presencial dels tècnics de UVocupació.
   • Assessorament en línia.
   • Informació sobre eixides professionals .
   • Informació sobre estudis d´inserció laboral de titulats universitaris.
   • Activitats formatives.

Condiciones Legales

La Universitat de València i la Fundació General de la Universitat de València, a través de UVocupació posen a la disposició de l'usuari una sèrie de serveis relacionats amb la intermediació, la inserció laboral, l'assessorament professional i la cerca d'ocupació.
Les condicions legals presents tenen la finalitat de regular la relació entre l'usuari i UVocupació pel que fa a la prestació dels serveis oferts, d'acord amb les finalitats d'integració professional i assessorament laboral, i constitueixen un contracte vinculant per a ambdues parts.

1. CONDICIONS GENERALS.
1.1 Acceptació de les condicions legals.
Per a l'accés de l'usuari als serveis prestats per UVocupació cal acceptar totes les clàusules establertes en les condicions legals presents, i no se�n podran gaudir en el cas de no acceptar-les.
UVocupació podrà canviar els termes i condicions actuals en qualsevol moment i s´obliga a informar els usuaris sobre aquests canvis a través de correu electrònic, i a publicar els nous termes i condicions en aquest mateix espai.
1.2. Condicions de registre.
a) Registre.
Per a utilitzar els serveis de UVocupació, els usuaris han de registrar-s´hi. Per a això els usuaris han d'identificar-se mitjançant les claus personals d'usuari i la contrasenya de la Universitat de València.
Tots els estudiants i titulats que estan cursant o hagen cursat estudis de llicenciatura, diplomatura, grau, postgrau o doctorat en la Universitat de València posseeixen usuari i contrasenya. Aquesta identificació està disponible per als membres d´Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València.
En el cas que un usuari no recorde les claus de la Universitat de València, podrà posar-se en contacte amb el Servei d'Informàtica (www.uv.es/siuv), que gestiona els comptes de correu.
En el cas que un usuari no posseïsca aquestes claus, UVocupació li oferirà l'opció de registrar-se a les seues oficines mitjançant la presentació d'un document d'identificació personal (DNI, passaport, permís de conduir) i una fotocòpia del títol universitari que posseïsca.
b) Responsabilitat.
UVocupació, com a entitat intermediària entre els qui ofereixen i els qui busquen ocupació, no es fa responsable de l'exactitud i veracitat de la informació continguda en les ofertes publicades en la borsa de treball i en el panell d'ofertes.
Els tècnics de l'àrea d'ocupació de UVocupació no poden controlar totes les ofertes publicades, de manera que no poden assumir la responsabilitat sobre els seus continguts. Tanmateix, peri�dicament es realitzen enquestes de satisfacció amb el servei als usuaris de l'àrea d'ocupació de UVocupació amb la finalitat d'obtenir informació i prendre mesures sobre aquest assumpte.
1.3. Política de publicació d'ofertes.
L'Agència de Col.locació/ Borsa de treball i/o POE no publicarà ofertes que:
- Procedisquen d'empreses de tipus piramidal.
- Tinguen a veure amb la indústria de l'entreteniment per a adults.
- No establisquen de manera clara quin ès el treball a fer.
- Requerisquen un posterior contacte per part dels candidats per a recollir més informació mitjançant telèfons de tarificació addicional (803, 806 i 807) o serveis de SMS Premium.
- Siguen discriminatóries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
- No tinguen cap relació amb les titulacions impartides en la Universitat de València (exemple: mosso de magatzem, personal de neteja).

2. Gestió OPAL.
L'alta d'usuari per a disposar dels nostres serveis exigeix formalitzar un qüestionari de registre i autoritzar UVocupació a tractar les dades que es faciliten. Les dades personals s'incorporaran al fitxer Gestió OPAL, la titularitat del qual ès de la Universitat de València. Aquestes dades són necessèries per a la Gestió de UVocupació, i es requereixen per als següents usos:
- Citacions.
- Difusió d'activitats pròpies o organitzades conjuntament o en col.laboracióamb empreses, organismes o entitats, públiques o privades.
- Difusió d'informació institucional.
- prestació de serveis d'assessorament a estudiants i titulats de la Universitat de València.
- prestació de serveis d'assessorament a les persones inscrites en Amics i Antics Alumnes de la Universitat de València.
- Gestió de personal: instruccions als tècnics d'orientació, control d'entrevistes, definició d'accions i serveis a prestar.
- promoció i Gestió de l'ocupació.
- promoció social a la joventut.
- Ensenyament superior.
- Enquestes sociològiques i d'opinió.
- Finalitats històriques científiques i estadístiques.
- Gestió d'estadístiques internes.
- intermediació laboral
La subscripció a Gestió OPAL pot requerir la comunicació de les dades estrictament necessàries a:
- Empreses, fundacions i entitats, públiques o privades, que tinguen finalitats de promoció de l'ocupació o inserció professional amb consentiment del titular.
- Empreses, fundacions i entitats, públiques o privades, per al desenvolupament d'activitats formatives amb consentiment del titular.
En cas de no consentir el tractament de les dades personals o que es requerisquen serveis que exigisquen comunicar-les a tercers, sense consentir la comunicació, resultarà impossible prestar els nostres serveis.
Es podrà exercir l´oposició al tractament, l´accés, la rectificació o la cancel.lació de les dades mitjançant un escrit adreçat a UVocupació (C/. d´Amadeu de Savoia, 4 - 46010 València).
L'oposició al tractament i la cancel.lació de les dades bàsiques per a la prestació del servei o la revocació del consentiment per a les comunicacions de dades comporta la baixa de l'usuari i la impossibilitat de rebre els nostres serveis i de formar part de l'Agència de Col.locació.

3. CONDICIONS PARTICULARS EN relació AMB EL vídeo currículum (vídeoCV).
UVocupació posa a la disposició de l'usuari la possibilitat d'incloure, en les dades curriculars un vídeo relacionat amb la cerca d'ocupació (vídeo CV). En el cas de requerir l'ús d'aquest servei, cal acceptar les condicions generals i particulars que s´exposen a continuació.
3.1. Restriccions quant a la forma i el contingut del vídeo CV.
Per a l'Acceptació del vídeo CV en el currículum personal de l'usuari, aquest ha de complir amb els següents requisits:
- La durada del vídeo CV no ha de ser superior a tres minuts.
- La capacitat del vídeo CV no ha d'excedir dels 50 megaoctets.
- El format del vídeo CV ha de tenir una resolució de 320 x 240 píxels.
Queda prohibit incorporar al vídeo CV:
- La imatge de terceres persones.
- Continguts que puguen vulnerar drets de tercers.
- Continguts que no tinguen relació amb la inserció laboral i l´assessorament laboral.
UVocupació es reserva el dret a no donar d'alta un vídeo CV o donar-lo de baixa per no complir les clàusules establertes en aquestes condicions.
3.2. Dret a la propia imatge.
L'usuari, titular del dret a la pròpia imatge del contingut del vídeo CV, cedeix el dret d'és i Difusió de les imatges incloses en el vídeo CV amb la finalitat de cerca d'ocupació. ús, peró, el mateix usuari qui ha de consentir expressament la Difusió del vídeo CV en el moment d´inscriure´s en una oferta determinada. A partir d´aquesta inscripció el vídeo CV pot ser vist per qui ofereix l´ocupació per a l'adequada Gestió de l'oferta. El vídeo CV no pot ser vist per cap altre tercer sense el consentiment previ de l'usuari.
El consentiment pot ser revocat per l'usuari en qualsevol moment, bé retirant la inscripció en l'oferta, bé retirant el vídeo CV del currículum.
3.3. protecció de dades de caràcter personal.
a) La imatge i la veu, com a part del contingut del vídeo CV, són considerats dades de caràcter personal, a les quals serà aplicable la llei orgúnica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
b) Les dades incloses en el vídeo CV seran incorporades al fitxer Gestió OPAL, inscrit en el RGPD, i la titularitat del qual ús de:
Universitat de València
Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibañez, 13
46010 València
c) La finalitat del tractament ús únicament i exclusiva la prestació del servei d'inserció professional i assessorament laboral, i la tramitació de currículums i ofertes d'ocupació.
d) El vídeo CV únicament serà comunicat a tercers en el cas que aquests (entitats que ofereixen ocupació) hagen tramitat alguna oferta de treball a través de UVocupació i l'usuari s'hi haja inscrit. Fora d'aquests sup�s/ no seran comunicades.
i) El tractament dels vídeo CV garantirà els principis de secret i seguretat establerts en la llei orgúnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el Reial Decret1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.
f) Es poden exercir aquests drets en els termes i les condicions establerts en la Política de privacitat de UVocupació.
[http://www.fundacio.es/documentos/politicaprivacidad.pdf].
Per rectificar el vídeo CV cal cancel.lar-lo i donar d´alta a un de nou, en les condicions per al procediment d´alta que s´indiquen mès endavant. Qualsevol incidència que puga haver-hi en aquests procediments cal comunicar-la a uvocupacio@uv.es.
Aquests drets es poden exercir en UVocupació.

4. CONDICIONS PARTICULARS EN relació AMB EL currículum VITAE PERSONALITZAT.
UVocupació d´una als usuaris la possibilitat de pujar un currículum vitae personalitzat en format electrònic. UVocupació no té cap control sobre el seu contingut.
4.1. Restriccions quant a la forma i el contingut del CV personalitzat.
Per a l'Acceptació del currículum vitae personalitzat, aquest ha de complir amb els següents requisits:
- La capacitat del fitxer no ha d'excedir dels 5 megaoctets.
- El fitxer ha d'estar en un dels formats següents: PDF, DOC, DOCX o TXT.
Queda prohibit incloure en el currículum vitae personalitzat dades relatives a la salut, l´origen racial, la vida sexual, la ideologia, l´afiliació sindical, la religió i les creences.
4.2. protecció de dades de caràcter personal.
Les dades incloses en el currículum vitae personalitzat seran incorporades al fitxer Gestió OPAL, inscrit en el RGPD, la titularitat del qual és de:
Universitat de València
Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibañeez, 13
46010 València
La finalitat del tractament �s únicament i exclusiva prestar serveis d'intermediació i inserció professional, assessorament laboral i formació, i fer la tramitació de currículums i ofertes d'ocupació.
El currículum vitae personalitzat únicament es farà conéixer a tercers en el cas que aquests (entitats que ofereixen ocupació) hagen tramitat algun/reball a través de UVocupació i l'usuari s'hi haja inscrit. Fora d'aquest supósit les dades no es faran conéixer.
El tractament del currículum vitae personalitzat garantirá els principis de secret i seguretat establerts en la llei orgúnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.
Es poden exercir aquests drets en els termes i les condicions establerts en la Política de privacitat de UVocupació:
[http://www.fundacio.es//documentos/politicaprivacidad.pdf].
Per rectificar el vídeo CV cal cancel. lar-lo i donar d´alta a un de nou, en les condicions per al procediment d´alta que s´indiquen més endavant . Qualsevol incid�ncia que puga haver-hi en aquests procediments cal comunicar-la a uvocupacio@uv.es.
Aquests drets es poden exercir en UVocupació.

5. Agència DE Col.locació.
La Fundació General de la Universitat de València (d'ara endavant la Fundació), a través de UVocupació, posa a la disposició dels estudiants i els titulats de la Universitat de València un servei d´intermediació laboral amb l'Agència de Col.locació, autoritzada pe Labora amb el nº. 1000000066.
Els usuaris que vulguen formar part de l'Agència de Col.locació accepten les condicions legals següents:
- Els que no són usuaris de UVocupació han de registrar-s´hi d´acord amb el que s´estableix en els punts 1 i 2 d´aquestes condicions.
- Les dades registrades en el fitxer Gestió OPAL, el titular del qual ès la Universitat de València, formaran part, amb el consentiment de l´usari, del fitxer Agència de Col.locació, el titular del qual ús la Fundació General de la Universitat de València.
- A mès, se sol.licitaran a l´usuari dades addicionals relatives a la condició de discapacitat, immigració i prestació per desocupació. En cas que es completen aquestes dades s´autoritzará expressament la Fundació per a tractar-les amb les finalitats que recullen aquestes condicions.
- Les dades seran destinades a la intermediació laboral com a servei públic ofert als estudiants i titulats de la Universitat de València. això mateix, podran ser destinades a finalitats d'investigació científica, accions formatives, suport i orientació professional i a qualsevol altra activitat que supose l'adquisició de compet�ncies que milloren les possibilitats d�inserció laboral i desenvolupament professional dels estudiants i titulats de la Universitat de València.
- Les dades personals dels usuaris es faran conéixer:
* A les empreses que oferisquen un lloc de treball es faran conèixer les dades dels qui s'hagen inscrit en aquesta oferta. Les dades que es faran conéixer seran les imprescindibles per a prestar el servei d´intermediació laboral.
* Al Servei públic d'ocupació Estatal (SEPE), en compliment de l'article 5 m del Reial Decret 1796/2010, que estableix l'obligació de proporcionar informació sobre demandes i ofertes d'ocupació, això com sobre la resta d'activitats que realitzen com a agències de Col.locació autoritzades.
- D'acord amb la llei orgúnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició mitjançant un escrit, al qual s´adjuntará un document identificatiu, adreçat a UVocupació, Agència de Col.locació, (C/. d´Amadeu de Savoia, 4, 46010 València). L'oposició al tractament, la cancel.lació de les dades bàsiques per a la prestació del servei o la revocació del consentiment per a fer conéixer dades comporta la baixa de l'usuari del fitxer Agencia de Col.locació i la impossibilitat de rebre els serveis que presta l´Agència.


Autoritzacions

  • Done la meua autorització perquè les meues dades formen part de l´Agència de Col·locació de la Fundació General de la Universitat de València.
Done la meua autorització perquè les meues dades personals siguen cedides al Servei Públic d´Ocupació Estatal (SEPE), únicament amb finalitats estadístiques.:
  • Autoritze a utilitzar les meues dades per a rebre correus electrònics deOfertes i Convocat´ries (Panell):
  • Autoritze a utilitzar les meues dades per al desenvolupament d´Activitats Formatives:
  • Autoritze a rebre informació institucional:
  • Autoritze a rebre butlletins de noticies i reportatges relacionats amb l´ocupació:

UVocupació no es fa responsable de l´exactitud i la veracitat de la informació continguda en el videocurrículum, l´usuari o la usuària que grava i registra el seu videocurrículum, accepta ser l´únic responsable del contingut del videocurrículum i de les consequències de la seua publicació.

En fer clic en d´acord, l´usuari manifesta haver llegit i accepta expressamente la informació legal prèvia sobre protecció de dades, les condicions de registre, les condicions legals del videocurrículum i la política de publicació d´ofertes de l´ Agencia de Col.locació / Borsa de Treball.