[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  29189_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Animador/a de grup-Monitor/a de suport "La Nau Menuda" i "La Nau Jove"

Empresa: Empresa de servicios educativos y de animación


Funcions:

REQUISITS NECESSARIS:

1)Titulació de Animador/a Juvenil, Monitor/a de temps lliure, Grau Superior en Animació Sociocultural, Grau Superior en Animació activitats físiques i esportives, Magisteri, Pedagogia, Educació Social, Psicologia i Psicopedagogia 2)Experiència laboral o voluntariat en escoles d´estiu o campaments (al menys 2 edicions)3)Tenir al menys el certificat de grau elemental de la Junta Qualificadora o titulació equivalent.

Es valorarà:- la participació com a membre d´entitats educatives i de temps lliure infantils i/o juvenils.- haver treballat en anteriors edicions de les escoles d´estiu de la UV- parlar i escriure de manera fluïda en valencià


S´OFEREIX:-Contracte de 40 hores setmanals-Formació prèvia per part de l´empresa (inclosa en el contracte)

El contracte es desde el 22 de juny fins el 29 de juliol

FUNCIONS:Treballar amb xiquets, xiquetes i/o joves en activitats lúdiques i educatives

INFORMACIÓ IMPORTANT: En el moment de l´entrevista personal (si resultes pre-seleccionat/ada), hauràs de presentar còpia dels següents documents:

-titulació universitària (acabada o en curs)
-títol de formació complementària en Animació sociocultural finalitzada (si correspon)
-certificat de coneixements de valencià (mínim nivell elemental) o titulació equivalent

De forma prèvia a la contractació, el/la candidat/a seleccionat/a haurà d´aportar:


-Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, en els termes previstos en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor

-Certificat mèdic acreditatiu de complir amb les condicions psicofísiques adequades per a treballar amb xiquets/as a laire lliure

Aquests certificats no hauran de tindre una antiguitat superior a 1 mes des de la seua expedició.

 

Places sol´licitades: 20
Data límit d´admissió de candidats: 23/05/2022
Data d´incorporació:: 22/06/2022
Localitat: Valencia
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: Segons conveni
Comentaris: Per a inscriures a l´oferta de treball és necessari donar-se d´alta en el portal d´ocupació http://www.uv.es/bolsadetrabajo , en el cas de no disposar de claus de la UV cal donar-se d´alta en https://acortar.link/cHOmhh Una vegada es dispose de les claus, després de validar-se cal punxar en Més informació i després a Inscriure´s en l´oferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es